Konkurs "Gdybym znalazł wielki skarb"

Zapraszamy do udziału w Konkursie:

Akademia Ekomini

Regulamin Konkursu „Gdybym znalazł wielki skarb…”:

I. Organizator Konkursu
Fundacja Ekomini, twórca programu Smart Start, fundacja zajmująca się edukacją dzieci
w zakresie przedsiębiorczości.

II. Partnerzy i Patroni Konkursu
Muzeum Regionalne Dom Grecki, Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach, Gazeta Myślenicka, Myślenice iTV

III. Cele Konkursu
• rozbudzanie naturalnej kreatywności dzieci
• zachęcanie do wyrażania własnych pomysłów i poglądów poprzez sztukę
• inspirowanie do wykorzystywania własnej wyobraźni i pomysłowości
• zainteresowanie najmłodszych wiedzą ekonomiczną
• wyłonienie uczestników Akademii Ekomini – dzieci twórczych, ciekawych świata, aktywnych i chętnych do działania

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs rozpoczyna się 22.10.2015r.
2. Konkurs skierowany jest do dzieci 5 i 6 - letnich uczęszczających do przedszkoli
i zerówek oraz do uczniów klas I – III szkół podstawowych powiatu myślenickiego.
3. Temat konkursu brzmi: „Gdybym znalazł wielki skarb…”
4. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
a) dzieci młodsze (5- i 6- letnie oraz uczniowie klas I)
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie pracy plastycznej na temat „Gdybym znalazł wielki skarb…” i dostarczenie jej na adres Organizatora do 23.11.2015 r. Praca powinna zostać wykonana w formie płaskiej dowolną techniką, w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3. Do pracy plastycznej należy dołączyć krótki komentarz dotyczący tematu Konkursu, będący dosłownym zapisem wypowiedzi dziecka.
b) dzieci starsze (uczniowie klas II i III)
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie jednego z dwóch zadań:
• pracy plastycznej na temat „Gdybym znalazł wielki skarb…”
Pracę należy dostarczyć na adres Organizatora do 23.11.2015 r. Praca powinna zostać wykonana w formie płaskiej dowolną techniką,
w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3. Do pracy plastycznej należy dołączyć krótki pisemny komentarz autora dotyczący tematu Konkursu.
• pracy pisemnej na temat „Gdybym znalazł wielki skarb…”. Forma wypowiedzi pisemnej jest dowolna (np. list, opowiadanie, pamiętnik itd.). Jej minimalna długość to 1 strona znormalizowanego maszynopisu lub 1 strona rękopisu.
5. Każdy Uczestnik może wykonać jedną pracę.
6. Prace należy wykonać samodzielnie.
7. Wszystkie prace konkursowe powinny być podpisane i zawierać:
• imię i nazwisko Uczestnika
• wiek Uczestnika
• nazwę i adres przedszkola/szkoły Uczestnika
• telefon kontaktowy do przedszkola/szkoły
8. Dane osobowe Uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
9. Prace konkursowe należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) w terminie do 23.11.2015 na adres:
Fundacja Ekomini
Rynek 23
32-400 Myślenice
z dopiskiem „Konkurs”
10. Prace zgłoszone do Konkursu nie powinny być wcześniej publikowane.
11. Prace przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo
do opublikowania kopii nagrodzonych prac na własnej stronie internetowej oraz
na stronach Patronów i Partnerów Konkursu.
12. Lista Laureatów i osób wyróżnionych zostanie ogłoszona nie później niż 26.11.2015r. na stronie organizatora www.ekomini.pl. Uroczyste zakończenie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 30.11.2015r. w siedzibie Fundacji Ekomini – o dokładnej godzinie Organizator poinformuje przedszkola i szkoły Laureatów mailowo lub telefonicznie.

V. Nagrody
1. Nagrody w dwóch kategoriach prac przyznawane będą w dwóch grupach wiekowych:
• dzieci młodsze (5-,6- letnie oraz uczniowie I klas szkół podstawowych)
• dzieci starsze (uczniowie II i III klas szkół podstawowych)
2. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają roczne stypendia w postaci zajęć
w ramach „Akademii Ekomini” w roku szkolnym 2015/2016.
3. Laureaci oraz wyróżnieni uczestnicy otrzymają dyplomy oraz zestawy upominków.
4. W przedszkolach/szkołach Laureatów I miejsc Fundacja Ekomini przeprowadzi warsztaty o tematyce ekonomicznej dla dzieci (dla grupy/klasy zwycięzcy).

VI. Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. W razie pytań prosimy o kontakt. Adres mailowy: konkurs@ekomini.pl
Tel: 690 096 101 (w godz. 9-13, od poniedziałku do piątku).
 

facebook