Projekt - Stypendia

Celem projektu jest wsparcie stypendialne potencjału edukacyjnego uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych,  znajdujących się w sytuacji materialnej istotnie ograniczającej możliwości osobistego i naukowego rozwoju.
 
Fundacja EKOMINI przyznaje stypendia sportowe, artystyczne i edukacyjne, które wynikają z celów statutowych Fundacji, do których zaliczyć można m. in. edukację i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działania na rzecz kultury, sztuki i edukacji oraz integracji lokalnych społeczności, wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży poprzez organizowanie i wspieranie różnych form kształcenia oraz spędzania wolnego czasu – edukacja społeczna i patriotyczna.

facebook